HEUS Advies-Interim-Intermediair

1. HEUS Advies-Interim-Intermediair (verder: “HEUS”) is een eenmanszaak, gevestigd te Strijen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 50590197. HEUS heeft als doel de uitoefening van een dienstverlenende onderneming op het gebied van interim-management en advisering in de meest ruime zin van het woord.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan HEUS worden verstrekt en die HEUS heeft aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door HEUS bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld. Deze derden kunnen ook een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

3. Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door HEUS. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is, dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor dit laatstgenoemde geval een regeling bevat, en 7:407 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitgesloten.

4. HEUS zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. HEUS zal zich inspannen de werkzaamheden met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Kosten in verband met de inschakeling van hulppersonen zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever.

5. Iedere aansprakelijkheid van HEUS is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door HEUS afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventueel als gevolg van deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte vergoeding met een maximum van € 10.000, -. De aansprakelijkheid van HEUS voor handelen of nalaten van door haar ingeschakelde hulppersonen wordt uitgesloten.

6. De opdrachtgever vrijwaart HEUS en alle rechtstreeks of indirect aan HEUS verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen tegen mogelijke aanspraken van derden die direct of indirect samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die HEUS voor de opdrachtgever verricht of heeft verricht. Alle kosten die HEUS moet maken in verband met aanspraken van derden, zullen door de opdrachtgever aan HEUS worden vergoed.

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal de vergoeding voor HEUS worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de telkens door HEUS vast te stellen uurtarieven (vermeerderd met de BTW en een opslag voor kantoor- en overige relevante kosten) of worden berekend op basis van een door HEUS en opdrachtgever schriftelijk overeen te komen percentage van een bedrag dat aan de opdrachtgever toekomt mede in verband met de door HEUS verrichte werkzaamheden.

8. De opdrachtgever ontvangt in het algemeen iedere maand een factuur voor de verrichte werkzaamheden, zodat de opdrachtgever doorlopend inzicht houdt in de kosten. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn. Indien de vergoeding voor HEUS niet, niet volledig of niet tijdig wordt voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en is HEUS gerechtigd om zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling incassomaatregelen te treffen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is zal hij aan HEUS een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% evenals vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten in overeenstemming met het incassotarief zoals geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

9. HEUS kan de opdrachtovereenkomst, die ontstaat nadat aan HEUS een opdracht is verleend en HEUS deze heeft aanvaard, met onmiddellijke ingang per aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds beëindigen indien door de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een bewindvoerder voor de opdrachtgever wordt aangesteld, de opdrachtgever de beschikking over een substantieel deel van het vermogen verliest of de opdrachtgever wordt ontbonden of wordt geliquideerd dan wel de ondernemingsactiviteiten staakt.

10. HEUS kan deze de opdrachtovereenkomst die ontstaat nadat aan HEUS een opdracht is verleend en HEUS deze heeft aanvaard met onmiddellijke ingang per aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds beëindigen indien de opdrachtgever een wezenlijke verplichting die krachtens de wet, de opdrachtovereenkomst of anderszins op haar rust, niet nakomt ofschoon de opdrachtgever deugdelijk in gebreke is gesteld.

11. Het in artikel 9. en 10. bepaalde laat onverlet dat HEUS (geheel of gedeeltelijke) nakoming of schadevergoeding van de wederpartij kan vorderen. HEUS is bij tussentijdse beëindiging in geen van de in artikelen 9. en 10. genoemde gevallen verplicht om over te gaan tot restitutie van de door de opdrachtgever al gedane betalingen aan HEUS.

12. Algemene voorwaarden van opdrachtgever van welke aard dan ook, zoals inkoopvoorwaarden, zijn niet van toepassing en voor zover vereist doet opdrachtgever na de totstandkoming van de opdrachtovereenkomst, die ontstaat nadat aan HEUS een opdracht is verleend en HEUS deze heeft aanvaard, afstand van - al zijn sets van - algemene voorwaarden.

13. Op de rechtsverhouding tussen HEUS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit de betreffende opdrachtovereenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op www.heus-heus.nl en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 50590197. Een kopie wordt kosteloos op verzoek toegezonden.

Strijen, september 2010

realisatie solide